Relatietherapie

Ook in relatietherapieën werken we systeemtherapeutisch. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties. Ieder mens functioneert in verschillende sociale systemen, zoals een buurt, de collega’s waar je mee samenwerkt of een gezin. Een systeemtherapeut kijkt naar de manier waarop mensen binnen een sociaal systeem met elkaar omgaan. De communicatie tussen individuen in de directe leefomgeving van cliënten staat centraal.

Relatietherapie voor partners

Iedereen heeft in zijn of haar leven te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven. Soms kunnen relatieproblemen zo hoog oplopen dat partners er zelf niet meer uitkomen. Relatietherapie kan dan helpen. Tijdens de relatietherapie praat je met je therapeut over de relatie en hoe jullie daar samen invulling aan geven. Relatieproblemen kunnen veel verschillende thema’s betreffen – zoals verlies, verschillen in visie op de opvoeding, psychiatrische problemen, vreemdgaan— maar altijd speelt begrepen/ niet begrepen worden een cruciale rol. Er is in de therapie dan ook veel aandacht voor hoe jullie met elkaar communiceren.

Voor aanmelding is geen verwijzing nodig.

Werkwijze

‘In therapie gaan’ is vaak een stap op onbekend terrein. Partners kunnen verschillende verwachtingen hebben van gesprekken. We nemen de tijd om die met elkaar te bespreken. In een intakegesprek onderzoeken we wat de sterke punten in de relatie zijn. Daarnaast kijken we welke factoren de relatie beïnvloed hebben. Hierbij kun je onder andere denken aan ziekte, verlies, andere relaties, overgang naar een nieuwe fase in je leven. En we kijken ook naar wat er al geprobeerd is om de moeilijkheden op te lossen. We streven ernaar een gezamenlijk doel voor de therapie te bereiken. En bij voldoende vertrouwen in de samenwerking maken we afspraken voor vervolgsessies. De frequentie van de gesprekken is in de regel eens per twee weken en meestal zijn zes tot tien gesprekken voldoende om tot een goed resultaat te komen.

Tijdens de therapie onderzoeken we hoe negatieve patronen ontstaan zijn, hoe ze in stand gehouden worden en wat nodig is om weer verbinding met elkaar te maken. Een gezamenlijke zoektocht; eerlijk, uitnodigend, soms ook confronterend en heel vaak inzicht gevend.

Programma voor ouders en kinderen ‘Kinderen uit de Knel’, ouderschap na scheiding.

Als ouders niet bij elkaar wonen en veel strijd met elkaar hebben brengt dat voor henzelf en hun kinderen veel lijden met zich mee, en als het   langer duurt kan het zelfs veel schade
Wij bieden een groepsprogramma aan voor vier tot zes ouderparen en hun  kinderen.
In de oudergroep werken ouders met elkaar aan het doorbreken van de destructieve patronen in hun contact, en het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. 
De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Aan het eind van het programma wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er een vervolgtraject nodig is.

> meer over ‘Kinderen uit de Knel’