AGB code praktijk 94062179
AGB code Anne-Marie Soppe 94100790

KvK-nummer praktijk 63415917

Hoe kun je hulp krijgen van JOSS?

(Gezinnen met) minderjarige kinderen:

Via verwijzing

 • via een verwijzing door de gemeente (Samen doen team/ Sociale Wijkteam).
 • via een verwijzing door Centrum Jeugd en Gezin
 • via een verwijzing door de (huis)arts

Particulier

Zelf kiezen voor je zorg. Steeds meer mensen willen zelf volledig de eigen regie over hun zorg, zeker als het gaat over hun eigen kind of gezin. Zij willen goede hulp en optimale bescherming van hun privacy, niet gehinderd door wachtlijsten, standaardaanbod en/of regelgeving. Bij JOSS kan dat. Voor particuliere hulp kunnen wij direct en zonder tussenkomst van buitenstaanders afspraken met je maken. Deze zorg wordt in sommige gevallen gedeeltelijk vergoed via je zorgverzekering (zie hieronder).

PGB, Persoons gebonden budget

Het persoongebonden budget (PGB) is een voorziening in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Met het PGB kunnen ouders van kinderen met een gedrags- of psychiatrische stoornis in aanmerking komen voor een extra budget waarmee ze zorg kunnen inkopen die nodig is voor het functioneren van hun kind. De PGB-houder (of bij kinderen: de wettelijke vertegenwoordiger) zoekt zelf hulpverleners of begeleiders uit en maakt afspraken over wat er gedaan moet worden, over de dagen en uren waarop de hulpverlener werkt en over de hoogte van de vergoeding die (uit het PGB) aan de hulpverleners of begeleiders wordt betaald.
Zie voor meer informatie op de website www.pgb.nl.

Volwassenen:

Praktijk Joss heeft bewust gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeringen. 

De BIG-registratie van Anne-Marie en de specialisaties van Jolant en Anne-Marie borgen de kwaliteit.

De vergoeding van de zorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar, de polis en uw klachten. Met een restitutiepolis heeft u zogeheten vrije artsenkeuze waarmee u bij een aantal verzekeringen de behandeling ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener volledig vergoed krijgt. Voor 2023 geldt dat de restitutiepolis van ASR, AON, Menzis, Stad Holland en Zilveren Kruis Achmea de behandeling volledig vergoeden. Bij een naturapolis krijgt u een groot deel van de behandeling vergoed. U betaalt dus een eigen bijdrage.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de behandeling dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijsbrief kunt u vervolgens meenemen naar het eerste gesprek.

U dient rekening te houden met het eigen risico dat altijd net als bij andere vormen van zorg eerst in rekening zal worden gebracht. Voor 2023 is dit bedrag 385,00. Als u deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen.

Per 1 januari 2022 is het Zorg Prestatie Model in werking getreden en betaalt u de behandeling per sessie. Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur met daarop vermeld het aantal afgenomen sessies en de kosten die daarbij zijn gemaakt.

Deze factuur kan vervolgens ingediend worden bij de zorgverzekeraar die, wanneer het om verzekerde zorg gaat, een deel van het bedrag zal vergoeden.

Informeer altijd bij de verzekeraars wat u precies vergoed zult krijgen.

Voor meer informatie https://contractvrijepsycholoog.nl

Overige mogelijkheden om de therapie vergoed te krijgen zijn:

 • Vanuit een Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB) bij de werkgever
 • Sommige werkgevers zijn verzekerd tegen deze kosten
 • Via het UWV

Het beste is te informeren bij de betreffende instantie.

Geen gegevens naar de zorgverzekering

Wanneer je wél de kosten wilt declareren bij jouw zorgverzekeraar maar níet wilt dat de verzekeraar weet welke diagnose er is gesteld of andere specifieke persoonlijke informatie, dan kun je dit document invullen en meenemen naar de eerste afspraak. Op de factuur worden dan de volgende punten niet vermeld: diagnose, zorgvraagtypering en prestatietype.

Kennismaking

 • Voorafgaand aan alle vormen van therapie vindt er een kennismaking (intake) plaats.
 • Het kennismakingsgesprek duurt  circa1,5 uur. Doel van de kennismaking is met elkaar kennismaken en de hulpvraag verduidelijken door je klachten, je hulpvraag, je globale dagelijkse leven en voorgeschiedenis te bespreken. Daarbij is er ook ruimte om vragen te stellen.
 • Aan de hand van het intakegesprek wordt gezamenlijk bekeken of en welk traject we zouden kunnen starten, of dat er misschien een andere vorm van begeleiding en/of een doorverwijzing wenselijk is. Als we besluiten de therapie voort te zetten, spreken we de frequentie van de verdere gesprekken samen af.
 • We streven ernaar te werken zonder wachtlijst. Meestal kan de eerste afspraak binnen een à anderhalve week plaatsvinden.
 • Wanneer er bij JOSS geen ruimte is voor behandeling kan gezamenlijk gezocht worden naar andere mogelijkheden van hulp/begeleiding en/of doorverwijzing plaatsvinden.
 • Aanmelding kan via de mail en kun je bellen voor een eerste kennismakingsafspraak (zie contact).

Locatie

We werken o.a. vanuit Assen, Staphorst, Zwolle en Nieuw Schoonebeek.

Het is in specifieke situaties mogelijk om de therapie bij je thuis plaats te laten vinden. Anders stemmen we de locatie van de gespreksruimte zoveel mogelijk af op je woonadres, om de reisafstand zo kort mogelijk te houden

Crisis en afwezigheid

Bij crisis kan je terecht bij je huisarts, Praktijk JOSS biedt géén crisiszorg. Buiten kantooruren en tijdens afwezigheid kan je eveneens terecht bij je huisarts en/of praktijkondersteuner (POH-GGZ).

Tarieven

Kennismakingsgesprek 90 minuten 142,50 euro*
Individuele Behandeling CO062

Individuele Behandeling CO0887 

Individueel sparren/advies/coaching

60 minuten

90 minuten

60 minuten

95 euro*

142,50 euro*

95 euro*

Relatietherapie 90 minuten 142,50 euro*
Gezinstraject

 • Coaching/begeleiding
 • Gezinstherapie
90 minuten 142,50 euro*
* Prijzen zijn inclusief BTW.

Afspraken afgezegd dan wel gewijzigd minder dan 24 uur van tevoren, worden in verband met de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afspraken

 • Na elke maand ontvang je een factuur over de gesprekken die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden. Graag binnen 14 dagen betalen. De betalingsvoorwaarden zijn te lezen in de Algemene voorwaarden Praktijk JOSS
 • Een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij verzuim hiervan kunnen we de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • Het is wettelijk verplicht dat beide (gezaghebbende) ouders schriftelijk toestemming geven voor behandeling voor kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij een behandeling willen. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kinderen moeten toestemmen in de behandeling.
 • Op verzoek kan een verslag gemaakt worden. Hieraan zijn extra kosten aan verbonden

Rechten en plichten

 • Voor de dienstverlening gelden de volgende Algemene voorwaarden Praktijk JOSS .
 • Mocht u als cliënt ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt bij klachten over:
  • Anne-Marie Soppe kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van p3nl (Klachtenformulier_P3NL). Voor meer informatie over het indienen van een klacht kunt de Klachtenfolder lezen.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota evt. kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult

de kosten van het consult