AGB code praktijk 94062179
AGB code Anne-Marie Soppe 94100790

KvK-nummer praktijk 63415917

Hoe kun je hulp krijgen van JOSS?

(Gezinnen met) minderjarige kinderen:

Via verwijzing

 • via een verwijzing door de gemeente (Samen doen team/ Sociale Wijkteam).
 • via een verwijzing door Centrum Jeugd en Gezin
 • via een verwijzing door de (huis)arts
 • via een verwijzing door de rechter

Particulier

Zelf kiezen voor je zorg. Steeds meer mensen willen zelf volledig de eigen regie over hun zorg, zeker als het gaat over hun eigen kind of gezin. Zij willen goede hulp en optimale bescherming van hun privacy, niet gehinderd door wachtlijsten, standaardaanbod en/of regelgeving. Bij JOSS kan dat. Voor particuliere hulp kunnen wij direct en zonder tussenkomst van buitenstaanders afspraken met je maken. Deze zorg wordt in sommige gevallen gedeeltelijk vergoed via je zorgverzekering (zie hieronder).

PGB, Persoons gebonden budget

Het persoongebonden budget (PGB) is een voorziening in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Met het PGB kunnen ouders van kinderen met een gedrags- of psychiatrische stoornis in aanmerking komen voor een extra budget waarmee ze zorg kunnen inkopen die nodig is voor het functioneren van hun kind. De PGB-houder (of bij kinderen: de wettelijke vertegenwoordiger) zoekt zelf hulpverleners of begeleiders uit en maakt afspraken over wat er gedaan moet worden, over de dagen en uren waarop de hulpverlener werkt en over de hoogte van de vergoeding die (uit het PGB) aan de hulpverleners of begeleiders wordt betaald.
Zie voor meer informatie op de website www.pgb.nl.

Volwassenen:

Particulier

Zelf kiezen voor je zorg. Steeds meer mensen willen volledig de eigen regie over hun zorg, zeker als het gaat over henzelf, hun gezin of hun relatie. Zij willen goede hulp en optimale bescherming van hun privacy, niet gehinderd door wachtlijsten, standaardaanbod en/of regelgeving. Bij JOSS kan dat. Voor particuliere hulp kunnen wij direct en zonder tussenkomst van buitenstaanders afspraken met je maken. Deze zorg wordt in sommige gevallen vergoed via je zorgverzekering (zie hieronder)

Vergoedingen via zorgverzekering

 • Of de therapie vergoed wordt is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket. Het beste is dit te bekijken in de polisvoorwaarden of persoonlijk bij de verzekeraar te informeren.
 • In de meeste gevallen worden de kosten (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg. Op www.nvpa.nl staat een lijst vermeld van vergoedende verzekeraars. Iedere partner of gezinslid dat deelneemt aan de behandeling en bij zijn verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, heeft recht op een eigen vergoeding.
  Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingenoverzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.
 • Sommige mensen vinden het fijn om hun psychische klachten of problemen voor zichzelf te houden en vinden het dus vervelend om een op later tijdstip geconfronteerd te worden met die ene periode uit hun leven. Wij werken niet met het DBC systeem. De klacht en de behandeling worden niet gemeld bij de ziektekostenverzekeraar

Overige mogelijkheden om de therapie vergoed te krijgen zijn:

 • Vanuit een Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB) bij de werkgever
 • Sommige werkgevers zijn verzekerd tegen deze kosten
 • Via het UWV

Het beste is te informeren bij de betreffende instantie.

Fiscale regelingen

De therapiekosten zijn soms aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts.
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.

Kennismaking

 • Voorafgaand aan alle vormen van therapie vindt er een kennismaking (intake) plaats.
 • Het kennismakingsgesprek duurt 1,5 uur. Doel van de kennismaking is met elkaar kennismaken en de hulpvraag verduidelijken. Daarbij is er ook ruimte om vragen te stellen.
 • Aan de hand van het intakegesprek wordt gezamenlijk bekeken of en welk traject we zouden kunnen starten, of dat er misschien een andere vorm van begeleiding en/of een doorverwijzing wenselijk is. Als we besluiten de therapie voort te zetten, spreken we de frequentie van de verdere gesprekken samen af.
 • We streven ernaar te werken zonder wachtlijst. Meestal kan de eerste afspraak binnen een à anderhalve week plaatsvinden.
 • Wanneer er bij JOSS geen ruimte is voor begeleiding kan gezamenlijk gezocht worden naar andere mogelijkheden van hulp/begeleiding en/of doorverwijzing plaatsvinden.
 • Aanmelding kan via de mail en kun je bellen voor een eerste kennismakingsafspraak (zie contact).

Locatie

Het werkgebied van Praktijk JOSS is provincie Overijssel en Drenthe.

Het is mogelijk om de therapie bij je thuis plaats te laten vinden. Anders stemmen we de locatie van de gespreksruimte zoveel mogelijk af op je woonadres, om de reisafstand zo kort mogelijk te houden

Tarieven

Kennismakingsgesprek 90 minuten 142,50 euro*
Individuele trajecten

 • Sparren/advies
 • Coaching
 • Individuele behandeling
60 minuten 95 euro*
Relatietherapie 90 minuten 142,50 euro*
Gezinstraject

 • Coaching/begeleiding
 • Gezinstherapie
90 minuten 142,50 euro*
* Prijzen zijn inclusief BTW.

Afspraken afgezegd dan wel gewijzigd minder dan 24 uur van tevoren, worden in verband met de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Afspraken

 • Na elke maand ontvang je een factuur over de gesprekken die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden. Graag binnen 14 dagen betalen. De betalingsvoorwaarden zijn te lezen in de Algemene voorwaarden Praktijk JOSS
 • Een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij verzuim hiervan brengen we de gereserveerde tijd in rekening.
 • Het is wettelijk verplicht dat beide (gezaghebbende) ouders schriftelijk toestemming geven voor behandeling voor kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij een behandeling willen. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kinderen moeten toestemmen in de behandeling.
 • Op verzoek kan een verslag gemaakt worden. Hieraan zijn extra kosten aan verbonden

Rechten en plichten

 • Voor de dienstverlening gelden de volgende Algemene voorwaarden Praktijk JOSS .
 • Mocht u als cliënt ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt bij klachten over:
  • Anne-Marie Soppe kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van p3nl (Klachtenformulier_P3NL). Voor meer informatie over het indienen van een klacht kunt de Klachtenfolder lezen.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota evt. kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult

de kosten van het consult